De Rotterdamse Ouderen Partij stelt zich aan u voor:
1. Rabella de Faria
Lijsttrekker van de Rotterdamse Ouderen Partij. Voormalig wethouder Veiligheid, Volksgezondheid en Emancipatie in Rotterdam. Wil extra veiligheidsbeleid gericht op ouderen, de decentralisatie vanuit het rijk in goede banen leiden en ouderen de gelegenheid bieden om maximaal te participeren in de Rotterdamse samenleving. “Wij willen de partij zijn van de moderne ouderen, altijd met een uitgestoken hand naar jongere generaties, de ouderen van de toekomst”.
 
2. Willem de Waal
“Wat ouderen wordt afgepakt krijgen jongeren niet meer terug”. Willem gaat voor de synergie tussen jongeren
ouderen. Wil binnen de mogelijkheden van de Gemeenteraad het onrecht dat ouderen wordt aangedaan door alle bezuinigingen rechtzetten.
 
 
3. Jurgen Steeman
25 jaar ondernemer, gespecialiseerd in veranderingsprocessen op cultuurgebied bij bedrijven.
Vindt het van groot belang dat Rotterdam voor China de “gateway” tot Europa blijft. Pleit met name voor
een Chinasium in Rotterdam en een duurzame inzet van ouderen in ondernemend Rotterdam.
 
 
4. Frans Dor
Tevens lid van 50PLUS, werkzaam in de Provinciale Staten van Zuid-Holland in Den Haag. Wil een herbestemmingsplan voor leegstaande kantoren. Een deel ervan dient geschikt gemaakt te worden voor ouderen- en jongerenhuisvesting.  “Alert blijven en participeren in de samenleving: van ons dóór ons!”
 
 
 
5. Carmencita Smaal
vraagt meer aandacht voor werkgelegenheidsplannen voor 50-plussers en jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Heeft zelf een re-integratietraject gevolgd tot re-integratieconsulent; vindt dat de effectiviteit van de uitgaven voor re-integratie kritisch dient te worden bekeken.
 
 
 
6. Gerard Dorsman
kwam 32 jaar geleden naar Rotterdam en heeft de stad in zijn hart gesloten. Door zijn werk als advocaat kent hij de problemen van burgers en bedrijven in Rotterdam. Gerard wil zich inzetten voor de stad en speciaal voor de ouderen,
die te vaak als onmondig opzij worden gezet.
 
 
7. Kees Versteeg
schreef lange tijd opiniërende stukken in kranten. “Decentralisatie in de zorg kan tot een ramp leiden als dit niet
goed wordt georganiseerd”. Vindt verdere sociaal-economische ontwikkeling van Rotterdam-Zuid broodnodig,
dit zal ook een gunstige invloed hebben op Noord.
 
 
 
8. Lilian Soemai
richt zich reeds jaren op sociale projecten. Een kritische maar rechtvaardige dame die van aanpakken houdt;
“niet lullen maar poetsen”. Wil een veilige directe leefomgeving voor iedereen, zowel fysiek als emotioneel.
 
 
 
 
9. Willem van Antwerpen
“Geen bezuinigingen vervoer op maat!”. Gaat voor behoud van gratis openbaar vervoer voor 65-plussers.
Gratis openbaar vervoer voor mantelzorgers, evenals gratis parkeren voor mantelzorgers.
 
 
 
 
10. Yvonne Paaij
een bekende en gerespecteerde vakvrouw in de showbusiness. Ziet graag de totstandkoming van een Rosa Spier Huis in Rotterdam voor oud-artiesten. Vindt dat het afgelopen moet zijn met de leeftijdsdiscriminatie, zij weet uit ervaring hoe moeilijk het is als 50-plusser weer aan de slag te komen.
 
 
11. Joost Brand
tevens lijsttrekker Belangen Overschie. Pleit voor een juiste besteding van de WMO gelden die straks aan de stad
worden toevertrouwd. Huisvesting in de buurt waar ouderen al hun hele bestaan wonen, niet uitverhuizen.
Aanpak huren voor ouderen, sociaal houden. Joost wil de oude taxi vergoeding weer in het leven roepen.
 
 
 
12. Peter de Waal
werkzaam bij de brandweer. Vrijwilliger ouderen zorg. Mist de partner toeslag bij het ingaan van zijn pensioen.
Ervaart dit als een grote onrechtvaardigheid.
 
 
 
13. Hans Ulrich
wil een duidelijk plan ter bestrijding van armoede bij ouderen. Wil inzet van budgetcoaches om ouderen desgewenst
op financieel gebied te begeleiden. Met name geïnteresseerd in de Gemeente financiën.
 
 
 
14. Harry de Groot
opgeleid tot Leraar Geschiedenis & Aardrijkskunde, maar heeft de meeste werkervaring opgedaan in het Welzijnswerk. “Ouderen, mensen zonder werk en gehandicapten, worden veelal gezien als mensen die alleen maar geld kosten en als zodanig gestigmatiseerd. Net of zij de crisis hebben veroorzaakt. Het roer moet om. Iedereen verdient respect en perspectief, juist ook in moeilijke tijden. En dat geldt helemaal voor de Rotterdammers die onze stad weer hebben opgebouwd na 1945.”
 
15. Eline Leene
actief in de deelraad van Overschie, bovendien jarenlange politieke ervaring in de gemeenteraad en provinciale staten. Tegen onrechtvaardigheid. “Er mag niet gekort worden op Vervoer op Maat en wijkbusjes. Deze diensten moeten bovendien betaalbaar zijn.”
 
 
16. Anke van Leeuwen
docente Engels. “De essentie ligt hierin dat leerlingen  zich op scholen thuis voelen. Als er een achterstand
opgelopen wordt, waar dan ook, moeten leerlingen  op steun binnen de school kunnen rekenen.”
 
 
 
 
17. Ella Schotel
was jaren werkzaam in een woonzorg- en dienstencentrum. “Verzorgend personeel moet goed vertrouwd
worden gemaakt met de diversiteit van ouderen opdat er geen discriminatie plaatsvindt.”
 
 
 
 
18. Cor Sweeris
bestuurslid BOOS. Zet zich reeds jaren in voor een beter woon- en leefklimaat en betaalbare woningen.
“Rotterdam dient te streven naar een gevarieerd woningaanbod. Buurtbewoners moeten in hun eigen wijk
kunnen doorstromen naar een betere woning.”
 
 
 
19. Herman Manifarges
leidinggevende Sociale Werkplaats. Met name geïnteresseerd in de sociale problematiek van ouderen daar
waar het betreft het behoud van inkomen, kwaliteit van de zorg en veiligheid.
 
 
 
 
20. Henk van Rijswijk
is vrijwilliger in de tuincommissie van Tuinieren voor Ouderen. Is er een voorstander van om alle voorzieningen
voor ouderen levensloop bestendig te maken door trottoirs rollator-proof te maken.
 
 
 
21. Marga Bekker
werkzaam in de thuiszorg. “Kwalitatief goede thuiszorg moet, waar nodig voor handen zijn.
Voorzieningen in de wijken moeten beschikbaar en goed toegankelijk zijn voor ouderen.”
 
 
 
 
22. Roel de Waal
als 33 jarige de jongste kandidaat op de lijst van ROP. Vrijwilliger in de technische commissie bij Tuinieren
voor Ouderen. Ondersteuner op de kandidatenlijst. Onderschrijft de noodzaak van structurele subsidie
voor projecten gericht op ouderen.
 
 
 
23. Ellie Manifarges
vrijwilligster bij Laurens. Bezoekt regelmatig bejaardentehuizen. “Er dient serieuze aandacht te worden besteed
aan de wensen van ouderen. Zij dienen zich thuis te voelen in verzorgings- en bejaardentehuizen.”
 
 
 
 
24. Co Eger
onze oudste kandidaat was ruim 40 jaar werkzaam bij de luchthaven Zestienhoven en  jarenlang voorzitter
van de deelraad Overschie (vanaf 1997). Heeft een brede belangstelling voor financiële zaken.
 
 
 
25. Hans Goosen
lijstduwer. Bekleedt sinds 1968 diverse politieke- en bestuurlijke functies. Ambassadeur en voorzitter RoSa
(Rotterdamse Sociale Alliantie). Rotterdam armoedevrij in 2020, volgens de Europese norm.

© Copyright 2014. Rotterdamse Ouderen Partij. All Rights Reserved

Volg de Rotterdamse Ouderen Partij op Twitter